Jesteś tutaj

Ochrona środowiska

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z przepisami i regulacjami prawnymi w zakresie prawidłowego sporządzenia sprawozdania z gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
Adresaci:

Cel szkolenia:
Zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi oraz projektowanymi zmianami  dot. postępowania z odpadami w służbie zdrowia.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających styczność w ramach wykonywanych obowiązków służbowych z problematyką odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Cel szkolenia:
Zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi oraz projektowanymi zmianami (zmiana ustawy Prawo Wodne) dot. opłat za korzystanie ze środowiska w powiązaniu z raportowaniem do KOBIZE.

        Nowa norma „ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne” niesie ze sobą oczekiwane zmiany merytoryczne w stosunku do normy międzynarodowej OHSAS 18001:2007 jak również w do wymagań krajowych państw, które opracowały własne normy w przedmiotowym zakresie. Zmiany to między innymi ujednolicona struktura zgodna z innymi normami w zakresie zarządzania tj. ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 tj. “high -level structure”, czyli struktura wysokiego poziomu.

Cel szkolenia: Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat wymagań proceduralnych związanych z oceną oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000.

Adresaci szkolenia:

Postępowanie na wypadek awarii i wycieku substancji ropopochodnych na stanowisku pracy oraz szkody w środowisku

- połączone z instruktażem praktycznym