Jesteś tutaj

Najważniejsze zmiany prawne w Ochronie Środowiska | 3 dni - 4 aspekty: Proces Inwestycyjny, Ocena jakości środowiska, Odpady, Wody - Bielsko-Biała - Grudzień 2018

Cena:

1800.00zł netto /os. +23% VAT*

 • udział w 3-dniowym szkoleniu
 • komplet materiałów drukowanych
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • darmowe mailowe konsultacje z wykładowcą przez 10-dni po zakończeniu szkolenia
 • wyżywienie: obiady i przerwy kawowe

Cena udziału nie zawiera kosztów noclegu i kolacji.
Rezerwacja noclegu we własnym zakresie


Ceny (netto) za poszczególne bloki szkoleniowe

I DZIEŃ: Proces inwest.+Ocena  650 zł
II DZIEŃ: Odpady 700 zł
III DZIEŃ: Wody  650 zł


SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80% DLA FIRM Z SEKTORA MŚP NA SZKOLENIE POPRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH

Więcej informacji udzielą nasi pracownicy


ODBIERZ RABAT:

-30% Dla grupy 3+

upust od kwoty netto naliczany dla co trzeciej osoby zgłoszonej z tej samej firmy/instytucji

Upust naliczany od ceny netto udziału w szkoleniu.

 

Termin szkolenia:

12.12.2018 do 14.12.2018
-
Bielsko-Biała

Dzień I.
- ABC procesu inwestycyjnego - aktualne wymagania i nowe zmiany prawne.
- Ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego - Raport początkowy, Raport końcowy.

Dzień II.
Radykalne zmiany w przepisach z zakresu gospodarki odpadami wprowadzone w ostatnim czasie i ich wpływ na obowiązki przedsiębiorców, nowe procedury w urzędach, powtórne uzgodnienia.

Dzień III.
Prawo wodne z uwzględnieniem zaktualizowanego stanu prawnego.

Istnieje możliwość udziału w wybranym dniu/dniach szkolenia

 

Cel szkolenia:

 • uzyskanie informacji na temat ostatnich zmian prawnych z zakresu ochrony środowiska;
 • poszerzenie wiedzy z zakresu interpretacji przepisów ochrony środowiska;
 • nabycie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów prawnych w dokumentacji z zakresu ochrony środowiska;
 • podniesienie kompetencji w obszarze ochrony środowiska;
 • wzrost świadomości ekologicznej.

 

Adresaci:

 • nowozatrudnieni pracownicy ds. ochrony środowiska
 • pracodawcy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą
 • Specjaliści ds. ochrony środowiska
 • biura projektowe

 

Program szkolenia:

I DZIEŃ

ABC PROCESU INWESTYCYJNEGO - AKTUALNE WYMAGANIA I NOWE ZMIANY PRAWNE.

WYKŁADOWCAAnna Buchta - Prezes Zarządu Ekologus Sp. z o.o.
Ekspert w prowadzeniu procesów rekultywacji i remediacji, a także badań środowiska gruntowo-wodnego. Posiada 29 lat doświadczenia w prowadzeniu i ciągłym rozwoju firmy, kontakty z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz stała koordynacja prac różnych zespołów (ekspertów ds. ochrony środowiska, ds. szkoleń oraz marketingu i sprzedaży). Od 1994 roku otworzyła i koordynuje dział szkoleń w firmie Ekologus Sp. z o.o. oraz wykonuje przeglądy zakładów w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadziła ponad 150 szkoleń otwartych dla administracji i przedstawicieli zakładów pracy w zakresie różnych aspektów ochrony środowiska, zamówień publicznych oraz szkoleń interpersonalnych dla kadry zarządzającej i pracowników. Uczestniczyła i nadzorowała blisko 250 projektów remediacji/rekultywacji oraz badań środowiska gruntowo-wodnego.

 

 1. Ogólne założenia ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym.
 2. Podstawowe definicje z Ustawy OOŚ.
 3. Kwalifikacje przedsięwzięć.
 4. Ocena oddziaływania na środowisko.
 5. Karta Informacyjna przedsięwzięcia - KIP.
 6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia OOŚ.
 7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 8. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 9. Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 10. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
 11. Organy wydające i opiniujące decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
 12. Udział społeczeństwa w postępowaniu wydania decyzji środowiskowej.
 13. Administracyjne kary prawne.
 14. Najistotniejsze zmiany prawne i ich znaczenie w aspekcie OOŚ. Podsumowanie.
 15. Co inwestor powinien wiedzieć o decyzji środowiskowej - uwarunkowania wynikające ze specyfikacji inwestycji.
 16. Schemat prowadzenia procedury postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
 17. Praktyczne aspekty procedury OOŚ.

OCENA STANU JAKOŚCI ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO - RAPORT POCZATKOWY, RAPORT KOŃCOWY.

WYKŁADOWCAAnna Buchta - Prezes Zarządu Ekologus Sp. z o.o.
 

 1. Główne źródła zanieczyszczenia środowiska.
 2. Ochrona powierzchni ziemi.
 3. Zanieczyszczenia historyczne.
 4. Prowadzenie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
 5. Ocena ryzyka dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska.
 6. Kryterium stwierdzające wystąpienie zanieczyszczenie gleby i ziemi.
 7. Kryterium i sposób oceny jakości wód podziemnych.
 8. Kryterium wystąpienia szkody w środowisku.
 9. Schemat postępowania dla Przedsiębiorcy posiadającego instalację IPPC oraz kiedy istnieje możliwość / podejrzenie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych.
 10. Ocena powierzchni ziemi dla potrzeb Raportu początkowego i Raportu końcowego.

Prezentacja opiera się o wieloletnie doświadczenie firmy Ekologus Sp. z o.o. z prowadzenia różnorodnych prac w zakresie ochrony powierzchni ziemi, tj.:

 • wyznaczaniu substancji i punktów poboru oraz zakresu badań zlecanyv laboratorium,
 • wierceń geologicznych i określaniu ich głębokości,
 • kompleksowemu opracowaniu raportów początkowych, Pozwoleń Zintegrowanych,
 • określaniu kiedy mamy szkodę oraz kiedy należy wykonać projekt remediacji,
 • prowadzeniu uzgodnień z organami,
 • całej procedury oceny jakości powierzchni ziemi.

 

II DZIEŃ 

RADYKALNE ZMIANY W PRZEPISACH Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI WPROWADZONE W OSTATNIM CZASIE I ICH WPŁYW NA OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW, NOWE PROCEDURY W URZĘDACH, POWTÓRNE UZGODNIENIA.

WYKŁADOWCA: Ekspert w zakresie gospodarki odpadami z ponad 20-letnim stażem pracy w administracji publicznej stopnia wojewódzkiego.
Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zajmuje się wydawaniem decyzji oraz załatwianiem innych spraw z zakresu gospodarki odpadami i produktami ubocznymi; wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, uzgadnianiem zmian tych pozwoleń oraz ich weryfikacją; załatwianiem spraw z zakresu opłat środowiskowych (w pełnym zakresie), udział w kontrolach dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami [w tym również komunalnymi]. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadmi przy Ministerstwie Środowiska. 
 

I. Zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw:

 1. Podstawowe definicje istotne ze względu na wprowadzone zmiany (w tym różnica między pojęciami magazynowania, zbierania i składowania odpadów);
 2. Zmiany dotyczące magazynowania odpadów przez wytwórców i prowadzących zbieranie odpadów oraz magazynowania i składowania przez prowadzących przetwarzanie odpadów, a w tym m.in.:
  • nowy dopuszczalny czas i ilości magazynowania odpadów,
  • wizyjny system kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów;
 3. Nowe zasady wstrzymywania przez WIOŚ działalności posiadaczy odpadów;
 4. Nowe zasady wydawania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów:
  • zmiany kompetencji organów w zakresie wydawania zezwoleń,
  • nowy zakres wniosków oraz załączników do nich,
  • dopuszczalne ilości magazynowanych odpadów, pojemność magazynów na odpady (dla zbierania i dla przetwarzania),
  • zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia dot. cofniętych zezwoleń i wymierzonych kar,
  • nowe procedury wydawania (i zmieniania) zezwoleń, w tym nowe organy opiniujące wnioski,
  • nowy zakres kontroli WIOŚ oraz kontrole Państwowej Straży Pożarnej,
  • operat przeciwpożarowy i opinie Komendanta Powiatowego PSP (2 etapy),
  • dopuszczalne rodzaje tytułu prawnego (i forma umów) do miejsc zbierania i przetwarzania odpadów,
  • zabezpieczenie roszczeń (forma, wysokość, procedury),
  • nowe zasady odmawiania wydawania zezwoleń oraz ich cofania;
 5. Zmiany w procedurze wydawania Pozwoleń na wytwarzanie odpadów i Pozwoleń zintegrowanych, a w tym:
  • zaświadczenia o niekaralności,
  • warunki przeciwpożarowe, kontrola PSP, operat przeciwpożarowy, opinie Komendanta Powiatowego PSP (2 etapy),
  • nowe zasady odmawiania wydawania pozwoleń,
  • nowe zasady ustanawiania zabezpieczenia roszczeń;
 6. Zmiany w przepisach karnych (w tym w karach pieniężnych);
 7. Okres przejściowy (w tym dostosowanie pozwoleń i zezwoleń do nowych przepisów).

II. Zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach:

 1. Nowe zasady uzgadniania uznania przedmiotu lub substancji za Produkt uboczny;
 2. Ponowne uzgadnianie przedmiotów lub substancji które uzyskały status Produktu ubocznego na podstawie przepisów dotychczasowych.

III. Zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 24 listopada 2017r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw:

 1. Właściwości decydujące, że odpady uznaje się za niebezpieczne;
 2. Nowy sposób i zasady prowadzenia ewidencji odpadów od 2020r.;
 3. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;
 4. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Zakres omówienia poszczególnych zagadnień będzie uwarunkowany życzeniami słuchaczy, prowadzący położy nacisk na te zagadnienia, którymi będą oni zainteresowani najbardziej. W trakcie zajęć istniej możliwość zadawania pytań i rozwiązywania problemów z jakimi spotykają się słuchacze w swojej pracy, podczas zajęć lub w ramach konsultacji indywidualnych. Konsultacje mogą dotyczyć tematyki związanej z zakresem niniejszego szkolenia jak i innych zagadnień związanych z przepisami ustawy o odpadach.

 

III DZIEŃ

PRAWO WODNE Z UWZGLĘDNIENIEM ZAKTUALIZOWANEGO STANU PRAWNEGO.

WYKŁADOWCAEkspert w zakresie stosowania prawa w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie wodnym w postępowaniach administracyjnych. 
Ma ponad 23 lata stażu pracy w administracji publicznej – doświadczenie zawodowe zdobywał w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Ochrony Środowiska oraz w Starostwie Powiatowym jako Naczelnik w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, kierunku geologia. Posiadane uprawnienia geologiczne z zakresu hydrogeologii kategorii V, geologii inżynierskiej kategorii VII oraz geologii złożowej kategorii III. Z ramienia Powiatu Gliwickiego przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członek Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
 

1. Nowa ustawa Prawo wodne

 • Przyczyny uchwalenia, zasady wejścia w życie.
 • Nowa organizacja zarządzania wodami – Wody Polskie.

2. Zasady działania w okresie przejściowym.

3. Wody i grunty – prawo własności

 • Czym są wody, ich podział.
 • Prawo własności wód, oraz gruntów pod wodami.

4. Jakie kluczowe pojęcia w gospodarce wodnej ulegają zmianie.

5. Jak wygląda po zmianach korzystanie z wód, czym są usługi wodne.

6. Nowy system zgód wodnoprawnych.

 • Czym są zgody wodnoprawne.
 • Kiedy musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne a kiedy dokonujemy zgłoszenia.
 • W jakich sytuacjach wymagana będzie ocena wodnoprawna.
 • Specjalne decyzje zwalniające z zakazów – o co chodzi.
 • Organy wydające zgody wodnoprawne.

7. Wnioski o wydanie zgód wodnoprawnych.

 • Nowe elementy  wniosków o pozwolenia wodnoprawne.
 • Elementy zgłoszenia wodnoprawnego po nowemu.
 • Jak będzie wyglądać wniosek o ocenę wodnoprawną.

8. Ogólne zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniem – wymagania wobec ścieków.

9. Opłaty za usługi wodne nowy obowiązek przedsiębiorców.

 • Zasady ogólne podział na opłaty stałe i zmienne.
 • Kto i w jaki sposób nalicza opłaty.
 • Jak ustalane będą opłaty dla różnych rodzajów szczególnego korzystania z wód.

10. Kto prowadził będzie po zmianach kontrole gospodarki wodno-ściekowej w zakładach.

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA UDZIAŁU W WYBRANYM DNIU / DNIACH SZKOLENIA

 

Forma i metody pracy:

Formuła szkolenia obejmuje wykład w formie prezentacji slajdów z komentarzem i wyjaśnieniami prowadzącego z możliwością bezpośredniego zadawania pytań w trakcie szkolenia. Przewidziana jest także dyskusja i analiza zagadnień problemowych (dotyczących tematyki poruszanej na szkoleniu) przedstawianych przez uczestników.

 

Materiały dydaktyczne:

Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne w wersji papierowej obejmujące treść szkolenia, opcjonalnie fragmenty aktualnych przepisów, notatnik oraz długopis.

 

Czas trwania:

1 dzień -  7 godzin zegarowych łącznie z przerwami kawowymi oraz  jedną dłuższą obiadową.

3 dni -  21 godzin zegarowych.

 

Liczba uczestników w grupie:

do 25 osób.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

(+48) 606 914 909  lub (+48) 33 496 03 00

NASZE UPRAWNIENIA


Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm szkoleniowych w Polsce

Uprawnienia